Copyright 2020 - Zakład Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach
  • ZZOK w Bełżycach

  • ZZOK w Bełżycach

  • ZZOK w Bełżycach

  • ZZOK w Bełżycach

Zakład przyjmuje ponad 30 rodzajów odpadów niebezpiecznych, i ponad 110 rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne.

Zajmujemy się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych, wspólnotach mieszkaniowych i działalnościach gospodarczych z podziałem na frakcje mokrą i suchą w workach. Ponadto zbieramy również odpady zielone i inne bioodpady, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady budowlane. 

Odpady pochodzące z frakcji suchej są segregowane, a następnie przekazywane do recyklingu, lub jako substrat paliwa alternatywnego.

Odpady pochodzące z frakcji mokrej również są segregowane, rozdrabniane a następnie trafiają do bioreaktorów gdzie poddawane są wstępnemu rozkładowi. Tak przygotowane odpady trafiają na składowisko.

 Sezonowo organizowane są zbiórki odpadów zielonych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów budowlanych.     

  • Odpady mokre odbierane są z pojemników przy użyciu specjalistycznych samochodów o zabudowie bezpylnej według terminów podanych w harmonogramach odbioru.
  • Odpady suche odbierane są przy użyciu specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów, każdorazowo przy odbiorze wymiana worków na nowe w ilości adekwatnej do zabranych.